UNESCO

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) on YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Järjestö perustettiin vuonna 1945 edistämään kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän aloilla. Unescon päämaja on Pariisissa. Unescon keskeisenä tehtävänä on lukutaidon lisääminen.

Rauhankulttuuri rakentuu arvoista ja asenteista

•    elämän kunnioittaminen ja väkivallattomuus

Rauhankasvatusinstituutti

Rauhankasvatusinstituutti ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Se järjestää seminaareja, luentoja ja muuta koulutusta.

Rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen pohjana on Unescon suositus

Rauhan- ja ihmisoikeuskasvatus ovat osa kansainvälisyyskasvatusta. Molemmat perustuvat vuonna 1974 annettuun Unescon suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Sen mukaan oppimisen ja käytännön toiminnan on edistettävä älyllistä ja emotionaalista kehitystä. Kasvatustyön on tähdättävä myös yhteiskunnallisen vastuun ja solidaarisuuden lisäämiseen, heikompien huomioonottamiseen ja tasa-arvon edistämiseen.

Rauhankasvatus on eettistä kasvatusta

Rauhankasvatuksessa on keskeistä ihmisen suhde omaan itseen ja muihin. Tärkeintä on oivaltaa ne yleismaailmalliset arvot ja toimintatavat, joille rauhankulttuuri rakentuu. Rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä, tarjoaa keinoja väkivallattomaan konfliktin ratkaisuun ja antaa valmiudet väkivallan havaitsemiseen omassa elinpiirissä ja maailmanlaajuisesti.

Rauhankasvatuksen avulla tutkitaan väkivallan luonnetta ja vaikutuksia uhriin ja tekijään. Kun ymmärtää konfliktin osapuolia ja näkemysten takana olevia syitä, on helpompi tehdä oikeudenmukaisia valintoja.

Miten rauhankasvatus toteutuu?

Rauhankasvatus kuuluu kasvatustyöhön kouluissa, nuorisotyössä, järjestö- ja harrastustoiminnassa sekä kotona. Kouluissa rauhankasvatus liittyy eri aineiden opetukseen, vapaa-ajan kasvatustoiminnassa sitä toteutetaan yhdessä tekemisen ja kotona esimerkiksi tv-ohjelmien herättämän keskustelun lomassa.

Opetus tapahtuu keskustelun ja osallistavien menetelmien avulla. Ihmisten välille luodaan keskusteluyhteys, jossa arvojen ja asenteiden muokkaamisen ohella opitaan myös kuuntelemaan. Rauhankasvatus kannustaa hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan median antamaa tietoa ja arvomaailmaa.