Syitä puhtaan veden puutteeseen

•    liika puunhakkuu ja laiduntaminen, jotka johtavat eroosioon. Seurauksena on kuivuus ja aavikoituminen
•    kasvihuoneilmiö

Riita vedestä


Teema: vesi konfliktien aiheuttajana
Kesto: 45 min.
Osallistujamäärä: 2 +
Ikäsuositus: 12 +
Tarvikkeet: maailmankartta tai internet

Eripuraa taikametsässä


Teema: konfliktin ratkaisu
Kesto: 60 min.
Osallistujamäärä: 10 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille

Vesi kiistakapulana

Kilpailu vedestä ja muista luonnonvaroista on synnyttänyt aina konflikteja. Kaksi kolmasosaa maailman väestöstä elää alueilla, joilla on pulaa puhtaasta vedestä. Vesi ja köyhyys liittyvät kiinteästi toisiinsa. Puhtaan makean veden saannin turvaaminen koko maailman väestölle on ihmiskunnan suurimpia haasteita.

Makean veden varannot eivät jakaudu tasaisesti. Monet maat kärsivät kuivuuden takia ruuan vähyydestä tai likaisen veden aiheuttamista sairauksista ja epidemioista. Vesivarojen huono hoito, kuten turha kastelu, aiheuttaa kuivuutta ja aavikoitumista, ja vie elinmahdollisuudet laajaltakin alueelta. Ongelmista kärsivät eniten kaikkein köyhimmät, joilla ei ole mahdollisuutta varautua tilanteeseen tai muuttaa muualle.

Maailman vesitilanne heikkenee saasteiden, väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Jo vuonna 2025 puhdas juomavesi saattaa olla monissa maissa öljyä arvokkaampaa. Kun vettä on liian vähän ihmisten perustarpeisiin, syntyy konflikteja. Varsinkin Lähi-idässä veden on arvioitu aiheuttavan ongelmia tulevaisuudessa, koska alueen niukoista vesivarastoista suurin osa sijaitsee rajaseuduilla. Oikeus veteen perustuu valtioiden välisiin sopimuksiin, joissa huomioidaan ympäristö ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus.

Makean veden varannot uusiutuvat hitaasti

Maan pohjavesikerros on tärkein makean veden lähde monilla alueilla maailmassa. Useimmiten pohjavesivarannot jakautuvat useiden valtioiden alueelle ja niiden käytöstä sovitaan valtioiden kesken. Pohjavesivarannot uusiutuvat hitaasti, eikä niiden vesimäärä täytä aina alueella asuvien ihmisten tarvetta. Pohjavettä saastuttava toiminta, kuten lannoitteiden tai teollisuuden kemikaalipäästöjen päästäminen maaperään, tuhoaa pohjaveden kaikilta samaa pohjavesiallasta käyttäviltä.

Merkittävä osa makean veden varannoista on suurissa joissa ja järvissä. Suurin osa kehitysmaiden jätteistä lasketaan vesistöön puhdistamattomina. Monet joet kulkevat valtioiden läpi Jonkin maan salliessa joen saastuttamisen myös muut maat kärsivät seurauksista. Joki kuljettaa epäpuhtaudet kauas. Myös liiallinen vedenotto joen yläjuoksulla saattaa kuivuttaa joen alajuoksun.  Lähes 7000 kilometrin pituisen Niilin vedenkäyttöä on säädelty sopimuksin, jotta vettä riittää kaikkien joen varrella asuvien ihmisten käyttöön.

Kasvihuoneilmiö ja ilmastonmuutos lisäävät kuivuutta eniten niillä alueilla, joissa on jo ennestään pulaa vedestä. Tästä syystä velvollisuutemme on toimia kestävää kehitystä edistävällä tavalla myös Suomessa, jossa ei tarvitse pelätä makean veden loppumista.