Suvaitsevaisuus

Monikulttuurisuuskasvatuksessa käytetään sanaa suvaitsevaisuus, ja puhutaan suvaitsevaisuuskasvatuksesta.

Eri maa, samat tavat


Teema: kulttuurien välinen ymmärrys
Kesto: 45 min. +
Osallistujamäärä: 5 +
Ikäsuositus: soveltaen sopii kaikille

Maanosa-simulaatio


Teema: kulttuurien välinen ymmärtämys
Kesto: 1 h +
Osallistujamäärä: 15 +
Ikäsuositus: 10 +
Työkalut: kirjallisuus, internet

Tieto ja kokemukset vaikuttavat asenteisiin

Suomalainen kulttuuri on muuttunut viime vuosikymmenten aikana, kun kulttuurien monimuotoisuus on lisääntynyt ja maahanmuuttajien määrä kasvanut. Kulttuurien välisen ymmärryksen lähtökohtana on tiedon ja henkilökohtaisten kontaktien lisääntyminen.

Kulttuurien kohtaaminen on prosessi, jossa vähemmistökulttuurit sopeutuvat valtakulttuuriin ja valtaväestö vähemmistökulttuureihin. Muutosprosessia kutsutaan akkultturaatioprosessiksi. Termi tarkoittaa kulttuuriryhmien jatkuvasta vuorovaikutuksesta syntyvää ilmiötä sekä siitä seuraavaa molempien kulttuurien muutosta.

Tasavertaisuus helpottaa asennemuutosta

Yksilön asenteet ja valmius muokata niitä lisäävät monikulttuurisen yhteiskunnan toimivuutta. Tasavertainen vuorovaikutus antaa parhaat mahdollisuudet kulttuurien kohtaamiselle. Myös ryhmien väliset kontaktit vähentävät tehokkaasti osallistujien ennakkoluuloja. Onnistumisen edellytyksenä on positiivinen ilmapiiri. Tärkeää on, että tapaamisia on riittävän usein.

Välitön kokemus ei ole välttämätön, vaan myös välilliset kokemukset muokkaavat asenteita.

Samaan kulttuuriryhmään kuuluvan, läheisen henkilön myönteinen vuorovaikutus vieraan kulttuurin edustajaan vaikuttaa positiivisesti myös toisten asenteisiin ja vähentää ennakkoluuloja.

Myönteinen tieto ja positiivinen kokemus kumoavat kielteisiä odotuksia. Tiedon on oltava luotettavaa ja kritiikin kestävää. Asennemuutokseen pyrkivän kasvatuksen lähtökohtana on usein kulttuurien välisten eroavaisuuksien korostaminen. Tärkeämpää olisi nostaa esiin erilaisten kulttuurien yhtäläisyyksiä.

Eri kulttuureihin kuuluvien ihmisten perusarvot, oikeudet sekä fyysiset ja psyykkiset perustarpeet ovat pitkälti samat. Yhtenevät oikeudet on lueteltu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa. Yleisiä tarpeita ovat turvallisuuden tarve, tarve rakastaa ja tulla rakastetuksi sekä kehittymistarve. Tarpeiden esiin tuominen ja pyrkimys niiden tyydyttämiseen ovat voimakkaasti kulttuurisidonnaista.