Lähteet

1. luku

Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2000). Suomen UNESCO-toimikunta. Helsinki.

Kekkonen, Helena. Haastattelu  22.5.2006

Rauhan-, ihmisoikeus- ja demokratiakasvatuksen yhteiset perusteet – Julistus kasvatuksesta rauhaan, ihmisoikeuksien kunnioitukseen ja demokratiaan (1997). Suomen UNESCO-toimikunta. Helsinki.

2. luku

Bligh, Donald (2000). What´s the point in discussion?; Iso-Britannia: Intellect Books.

Dawes, L., Mercer, N. ja Wegerif, R. (2002). Thinking together: a programme of activities for developing thinking skills at KS2.

Farnworth, Cathy (1997).Development Education in the Community; London: The Development Education Association.

Keskellä konfliktia – Opettajan opas (2001). Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto. Helsinki.

Owens ja Barber (1998). Draama toimii. Helsinki: JB-kustannus.

Rusanen, S, (2002). Koin traagisia tragedioita, Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

Helenius,  Jaana. Suullinen lähde 13.9.2006.

Sähköiset lähteet:

www.ihmisoikeudet.net, 18.10.06

http://www.valuebasedmanagement.net/methods_brainstorming.html, lainattu 18.10.06

3. luku

Ajasta aikaan – Valta, valtio ja yksilö. (2000) Heikkilä, Norrena ja Martikainen. Porvoo: WSOY.

Demokratia ja ihmisoikeudet – Tie rauhaan ja kehitykseen. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto (1999)

Seppälä, Nina (1998); Ehdollistaminen demokratisoitumisessa. Luku teoksesta: Ääni käheänä. Voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea, s. 11–29. Tampere: Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus.

Setälä, Maija (2003); Demokratian arvo. Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus.

Ääni käheänä. Voiko demokratisoitumista ja osallistumista tukea?; Seppälä, Nina (toim.) (1998). Tampere: Tampereen yliopisto, Jäljennepalvelu. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus.

Sähköiset lähteet:

Peacekeeping – Peacebuilding: Preparing for the future,  FIIA Report 14/2006, The Finnish Institute of International Affairs 2006. http://www.upi-fiia.fi

http://www.mil.fi/rauhanturvaaja/, 17.11.2006

YK:n Millennium-projektin raportti: Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals (2006)  http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm 20.10.06

Vuosituhattavoiteraportti: Köyhyyden taltuttamiseen on keinot, entä tahtoa? Deen, Thalif (toim.). http://www.kepa.fi/uutiset/3943: 18.01.2005

Vuosituhattavoitteet: Hyvän voitto vai pahan tappio, Toikka, Miia (toim). http://www.kepa.fi/kumppani/4192/?searchterm=vuosituhattavoitteet Artikkeli Kumppani-lehden internetsivuilla 28.04.2005:

http://www.ykliitto.fi/mdg/index.htm, 18.10.06

http://www.transnational.org/sitemap.html, 18.10.06

http://www.transcend.org/pctrcluj2004/TRANSCEND_manual.pdf, 18.10.06

http://www.jyu.fi/ktl/unesco2003/tiedotev.htm, 18.10.06

Suomen Luonnonsuojeluliitto: Kattavasti tietoa jätteistä, kierrätyksestä ja kulutuksen vähentämisestä. http://www.sll.fi/toiminta/kestava

Kierrätysliike: Kansalaisjärjestöjen yhteinen liike, joka toimii pääasiassa jäsenjärjestöjensä kautta. Vinkkejä ja tietoa kierrätystapahtumista.  www.nuukuusviikko.net

Maanystävät: Paljon tietoa ilmastonmuutoksesta, globalisaation seurauksista sekä liikenneasioista. www.maanystavat.fi

Dodo – Tulevaisuuden elävä luonto ry.: Toimintaa ja keskustelua liittyen mm. luomuruokaan, kaupunkisuunnitteluun ja energiapolitiikkaan. www.dodo.org

4. luku

Friidu – Tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet (toim.) Puhakainen, Rosa (2004). Kauhavan kirjapaino.

Grundström, Elina (2002). Alkuperämaa tuntematon. Tammi.

Kallio, Tomi; Nurmi, Piia (toim.) (2006). Vastuullinen liiketoiminta – Peruskysymyksiä ja esimerkkejä. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja keskusteluja ja raportteja 10:2005. Esa Print Tampere: Tampere.

Mäkivaara, Marjut ja Sarviaho, Mari (1999). Kivi, paperi, sakset. Ympäristö- ja taidekasvatusta yhteistoiminnallisin keinoin. Tampere: Tammerpaino.

Sähköiset lähteet:

http://www.edu.fi/oppimateriaalit/ymparistokemia/kiertapa.html 18.10.06

www.nuukuusviikko.net, 01.07.06

http://greenbeltmovement.org/ 18.10.06

Tilastokeskuksen Jätetilasto – Yhdyskuntajätteet 2004
http://www.stat.fi/til/jate/2004/jate_2004_2005-12-13_tie_001.html, 15.7.2006

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 20.10.06
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609?search%5Btype%5D=pik...

5. luku

Buber, Martin (1993). Minä ja Sinä. Juva: WSOY.

Burbules, Nicholas (1990). Dialogue in Teaching; Theory and Practise. New York: Teachers College Press.

Heinonen, Reijo E., Dialogi.

Huttunen, Rauno, http://www.cc.jyu.fi/~rakahu/tiedepol.html

Kuhmonen, Petri, Laine, Timo (1996). Ajattelukirja filosofiaan, Juva.

Küng, Hans ja Kuschel, Karl-Josef (toim) (1993). Elämää säilyttävät arvot. Maailman uskontojen parlamentin julistus ja sen tausta. München: Piper.

Liebkind, Karmela (toim.)(1994). Maahanmuuttajat, Kulttuurien kohtaaminen Suomessa. Gaudeamus.

Liebkind, Karmela (toim.) (2000). Monikulttuurinen Suomi, Etniset suhteet tutkimuksen valossa. Gaudeamus.

Pietilä, Hilkka (2003) Mikä meitä yhdistää, Ihmisyys ja perusarvot. PS-kustannus.

Muut:

Gandhi, King, Ikeda – Rauha on rohkeutta –näyttelyn materiaalit